[Blog13] Fight for My way

Tuần này mình nhận ra nhiều thứ, chắc tại tâm đã tĩnh lặng hơn, mặc dù thời gian dành cho bản thân ngày càng eo óp. Thứ 1, muốn ngày dài hơn thì hãy ngủ sớm dậy sớm, “nothing good after midnight”. Hôm trước ngồi tổng kết lại sau 2 tháng thấy rất ngạc nhiên…